Ledning, styrning och säkerhet

GENOM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

Kvalitets och säkerhetsarbetet på SUH omfattar allt från mycket komplexa frågor, som behandlings- programmets kvalitet, till mer praktiska och handfasta frågor, som systematiskt arbetsmiljöarbete, brandskydd och övriga tekniska lösningar på fastigheter, maskiner, och fordon.

När det gäller ledning, styrning och kvalitetssäkring av behandlingsprogrammet och dess metod och innehåll har SUH utgått från de nationella riktlinjerna och framförallt tillsynsmyndighetens påpekanden till våra egna verksamheter såväl som till branschen.

SUH har ett kvalitetsledningssystem med utgångspunkt från Socialstyrelsens riktlinjer för systematiskt kvalitetsledningsarbete SOSFS:2011:9. Succesivt har detta arbetats in i ledning och personalgrupp. Med detta skapas kvalitet i hela verksamheten. Verktyget som detta ledningssystem drivs i är SGU:s journalföringssystem INFO-SOC.

RAMAVTAL

Sigtuna ungdomshem AB har i dagsläget ramavtal med c:a 130 kommuner runt om i Sverige så för att få veta om din kommun är med så kontakta oss för info.

© 2019 Sigtuna Ungdomshem

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Sigtuna Ungdomshem AB

Org nr: 556816-3306  

Växelnr: 08-59 25 46 06

E-mail: Info@sigtunaungdomshem.se

Akutplacering: 0722-526340

Fakturor/fakturafrågor: faktura@sigtunaungdomshem.se