Kvalitet & uppföljning

Sigtuna Ungdomshem AB har över10 års erfarenhet av berörd målgrupp. Vi har erfaren, kompetent personal som har adekvata grundutbildningar och olika fördjupande utbildningar inom t ex re-PULSE, ART, MI, drog- och alkoholterapi och familjeterapi. Personal på Sigtuna Ungdomshem erbjuds regelbundet fördjupande spetsutbildningar. Många i personalgruppen talar flera språk.

KVALITETSSYSTEM

Sigtuna Ungdomshem AB samarbetar med Infosoc Quality AB vilka tillhandahåller webbaserade system för kvalitetsmätning och avvikelserapportering (För mer info se www.infosoc.nu). Varje månad säkerställer vi att verksamheten efterlever den kvalitet som lagarna för arbete inom HVB kräver och avvikelser analyseras löpande på de personalmöten/behandlingskonferenser som verksamheten har. Vi använder oss av och arbetar efter socialstyrelsens allmänna råd om kvalitetssystem inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg som den beskrivs i SOSFS 2011:9.

Utöver redan beskrivna rutiner för uppföljning, utvärdering och säkerställande av kompetens för personalen ingår tydliga rutiner för dokumentationshantering, incidentrapportering, säkerhet och anställningsförfarande.

KLAGOMÅLSHANTERING

UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING

Den pågående behandlingen utvärderas kontinuerligt tillsammans med uppdragsgivaren och av personalen vid de regelbundet återkommande behandlingskonferenserna. Utvärdering och uppföljning sker mot bakgrund av den individuella vård- och genomförandeplanen. En skriftlig sammanställning av den individuella uppföljningen och utvärderingen redovisas i månadsrapporter till uppdragsgivaren och vid avslutad placering sammanställs en avslutsrapport.

Uppföljningsenkäter fylls i av placerande myndighet, ungdom och vårdnadshavare i samband med utskrivning.

Klagomål registreras i företagets övergripande klagomålsrapportering för sammanställning och systematisk analys. Om klagomålet leder till en förändring av arbetssätt, rutiner eller liknande så genomförs förändring så snart det praktiskt är möjligt och uppdragsgivaren får information om vidtagna åtgärder.

RAMAVTAL

Sigtuna ungdomshem AB har i dagsläget ramavtal med c:a 130 kommuner runt om i Sverige så för att få veta om din kommun är med så kontakta oss för info.

© 2019 Sigtuna Ungdomshem

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Sigtuna Ungdomshem AB

Org nr: 556816-3306  

Växelnr: 08-59 25 46 06

E-mail: Info@sigtunaungdomshem.se

Akutplacering: 0722-526340

Fakturor/fakturafrågor: faktura@sigtunaungdomshem.se