Metodik

Psykodynamisk grundsyn, objektrelationsteori, anknytningsteori

Vi ser ungdomens symptom och agerande som ett språk och en gestaltning av känslomässiga brister och traumatiseringar. Ambitionen är att inte ge upp och låta ungdomarna ”straffa ut sig”. Därmed möjliggörs förmågan till anknytning och skapande av tillit. Det främjar en positiv personlighetsutveckling och en socialiseringsprocess. Vi försöker att skapa förutsättningar för ungdomarna att relatera till sin omvärld på ett annorlunda och mer fruktsamt sätt. Under placeringen får ungdomarna en möjlighet att utveckla ett språk och förmågan att verbalisera och hantera känslor. Vi vill erbjuda dem en ny möjlighet att knyta an, växa och att kunna skapa bärande relationer.

Kompletterande kognitiva och beteendeterapeutiska inslag

Ungdomar som har otrygga och kaotiska livsvillkor har ofta inte haft möjlighet att lära sig hur man handskas med vardagliga situationer och att relatera till andra människor. Vi arbetar med detta genom att ta hjälp av olika pedagogiska program så som rePULSE och KBT. När ungdomarna har den mognad och motivation som krävs, erbjuds de individuell psykoterapi med leg. psykoterapeut.

Sigtuna Ungdomshem sätter stort värde på att få med föräldrar och övrigt nätverk i behandlingsarbetet. Detta för att ungdomen skall få så mycket stöd som möjligt i sin utvecklingsprocess och att nätverket får möjlighet att bemöta ungdomen på ett mer funktionellt sätt. Detta sker genom ett systemiskt familj/nätverksarbete.

rePULSE

Utgångspunkten för rePULSE är att problem med impulskontroll beror på att man ofta haft kortsiktiga vinster av ett felaktigt beteende och saknar alternativa sätt att hantera situationen. Metoden visar hur man själv kan ta kontrollen och styra sina impulser på ett nytt sätt med rePULSE. Ett kognitivt förhållningssätt ligger till grund för den arbetsmetod som hjälper människor att hantera sina impulser. En hjälp både för dem som har bristande impulskontroll och för dem som har för mycket kontroll.

rePULSE är en vidareutveckling av den nu avlidne professor Arnold P. Goldsteins metod Aggression Replacement Training. Snart gjorde den inriktning och de begränsningar som fanns där det svårt att helt arbeta enligt den metoden. Istället för att som i ART arbeta med grupp, gav det bättre resultat att arbeta individuellt med varje persons specifika svårigheter. Brister i impulskontroll visar sig heller inte bara i ett aggressivt beteende, utan på många olika sätt. Värt att poängtera är att professor Goldstein uppskattade arbetet med att utveckla en träningsmetod inriktad på individen.

För mer information: www.repulse.se