KVALITET & UPPFÖLJNING

Kvalitetssystem

Sigtuna Ungdomshem har från och med september 2016 inlett ett samarbete med Infosoc Quality AB gällande kvalitetsledningssystem och avvikshantering. Detta för att ytterliggare höja kvalitén i våran vård och behandling.

Infosoc Quality AB utvecklar och tillhandahåller webbaserade system för kvalitetsmätning och avvikelserapportering främst för aktörer inom socialtjänst och sjukvård, tex socialnämnder, HVB-hem, andra boendeformer och sjukvårdsinrättningar. Kvalitetssystemen är dock i högsta grad användbara för privata företag med kvalitetskrav, till exempel verkstadsindustri, bostadsföretag och hotell- och konferensverksamhet. Vi tillhandahåller även kvalificerade konsulttjänster och utbildning inom det socialrättsliga området.
För mer info se www.infosoc.nu

Behandlingshemmets inriktning och utformning bygger på en demokratisk människosyn och värden som dialog, delaktighet och jämställdhet och relationsterorier. Ungdomarna deltar i utformningen av vardagen, gemensamma aktiviteter m.m. Ungdomarna och föräldrar deltar i behandlingsplanering efter förmåga.

Vi använder oss av och arbetar efter socialstyrelsens allmänna råd om kvalitetssystem inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg som den beskrivs i SOSFS 2011:9.

Förutom redan beskrivna rutiner för uppföljning och utvärdering samt säkring av kompetens och medicinsk kompetens ingår tydliga rutiner för dokumentationshantering, säkerhet, anställningsförfarande, kompetensutveckling samt incident- och klagomålshantering.

Klagomålshantering

Klagomål registreras i företagets övergripande klagomålsrapportering för sammanställning och systematisk analys. Varje klagomål tas dessutom upp på personalkonferenser för åtgärd.

Vid behov och i det fall klagomålet gäller en konkret placering förs frågan vidare till nästkommande behandlingskonferens med uppdragsgivaren för information om vidtagna åtgärder.

Om klagomålet leder till en förändring av arbetssätt, rutiner eller liknande så genomförs förändring så snart det praktiskt är möjligt.

Utvärdering och uppföljning

Den pågående behandlingen utvärderas kontinuerligt tillsammans med uppdragsgivaren vid de regelbundet återkommande behandlingskonferenserna. Utvärdering och uppföljning sker mot bakgrund av den individuella vård- och genomförandeplanen. En skriftlig sammanställning av den individuella uppföljningen och utvärderingen redovisas i behandlingsrapporter. Dessa delges uppdragsgivare vanligtvis halvårsvis.

Uppföljningsenkäter fylls i av placerande myndighet, ungdom och vårdnadshavare i samband med utskrivning.

En systematisk utvärdering görs av effekterna av behandlingen. Skattningar görs vad gäller symptom, självbild, anknytningsmönster, sociala färdigheter samt social funktionsnivå (C-GAS) före respektive efter behandlingen.