BEHANDLINGSKOMPONENTER

Individuella genomförandeplaner

En mindre initial utredning genomförs under de första veckorna efter inskrivning. Den består av en genomgång av ungdomens historia, tidigare insatser och bedömningar. Skattningar görs av ungdomens funktionsnivå, psykiska ohälsa samt styrkor och svagheter. Den initiala utredningen tillsammans med socialtjänstens vårdplan, ligger sedan som grund för den individuella genomförandeplanen som upprättas efter BBIC mall. Kontaktpersonen har ansvar för att genomförandeplanen bryts ner i konkreta delmål tillsammans med ungdomen.

Den individuella genomförandeplanen följs upp och revideras regelbundet i samband med behandlingskonferenserna som hålls ca var sjätte vecka tillsammans med ungdomen, vårdnadshavare och socialtjänst.

Vi arbetar med individuellt anpassade insatser och förhållningssätt där behandlingsallians, delaktighet och eget ansvar är honörsord.

Vi möter Ungdomarnas behov genom att ställa rimliga krav på dem i en trygg och förutsägbar struktur.